Elektronicka nástenka

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu


OBEC PODVYSOKÁ

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu
Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní v platnom zneníObec Podvysoká Vás z dôvodu hospodárneho využitia pridelených finančných prostriedkov z  rozpočtu obce v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiada o predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky :  „Prestavba vozidla Mecedes Benz Sprinter 313 CDI na hasičský špeciálny automobil“.


1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Podvysoká
Sídlo:            Podvysoká č. 26, 023 57
Kontaktná osoba:            Milan Matlák
IČO:            00314196
E- mail: podvysoka@ocu.sk 

2. Predmet zákazky
Podrobný opis predmetu zákazky:
„Prestavba vozidla Mecedes Benz Sprinter 313 CDI na hasičský špeciálny automobil“. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.
Množstvo:  1 ks podľa špecifikácie uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy
Predmet zákazky Mj.
 Cena  bez DPH Cena bez DPH za Mj. Cena s DPH za Mj.
Prestavba vozidla MB Sprinter 313 CDI na hasičský špeciálny automobil   

3. Podmienky účasti
Predloženie cenovej ponuky bude považované za úplné, keď bude obsahovať:
• fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať
• cenovú ponuku vypracovanú podľa bodu 2.
• fotokópia technickej špecifikácie a zaraďovací list

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
                je cca 4200 € bez DPH

5. Lehota na predkladanie ponúk 
                    najneskôr do  31.1.2013, do 14,00 hod..

6. Miesto predkladania ponúk
Spôsoby doručenia cenových ponúk:
• Osobne: Obec Podvysoká č. 26, 023 57
• Poštou:   Obec Podvysoká č. 26, 023 57
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a eurách s DPH do termínu  31. 1. 2013 do 14,00 hod.. 
Obálka s vloženou ponukou musí obsahovať údaje:
Adresu a obchodné meno uchádzača
Označenie „Cenová ponuka pre hasičov obce Podvysoká“

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej celkovej ceny bez DPH a splnenia podmienok účasti.

8. Doplňujúce doklady a informácie
• Cena za predmet obstarávania musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním. Cena musí byť stanovená v € bez DPH aj s DPH. 
• Ak nie ste platcom DPH, uveďte navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie ste platcom DPH upozornite v ponuke.
• Obstarávateľ neposkytuje zálohu. Cenu  zaplatí objednávateľ na základe vystavenej faktúry.

10. Kód CPV
• 34100000-8 - Motorové vozidlá
34144000-8 - Motorové vozidlá na špeciálne účely
34144212-7 - Pomocné požiarne vozidlá
50117000-8 - Prestavba a úprava vozidiel
50117100-9 - Prestavba motorových vozidiel
50117300-1 - Úprava vozidiel


Milan Matlák
Starosta obce
Rzdeľovník: SLACK, s.r.o., Košice

Príloha č. 1 k výzve – prestavba vozidla MB Sprinter 313 CDI

Podrobný opis predmetu zákazky:
„Prestavba vozidla Mecedes Benz Sprinter 313 CDI na hasičský špeciálny automobil (ďalej len „prestavba vozidla“)
V rámci prestavby vozidla bude potrebné vykonať:
1. Držiak na uloženie 4 ks savíc
2. Regál na uiloženie hadíc – 4 ks hadica B, 8 ks hadica C
3. Polica na uloženie plávajúceho čerpadla
4. Držiak na požiarnu striekačku PS-12
5. Držiak na uchytenie 2 ks hasiacich prístrojov práškových PG6
6. Držiak na kanister s benzínom o objeme 20 litrov
7. 2 ks držiakov na uchytenie lopaty 2ks
8. Držiaky na uchytenie lopaty 2ks
9. Prelakovanie celého vozidla do farby RAL 3000
10. Olepenie vozdla fóliou na označenie z nápisom hasiči


Kalendár:

Február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
meniny má: Jaromír

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: