Elektronicka nástenka

Zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Obec Podvysoká na základe žiadosti č. j. 936 /2014 zo dňa 17. 9. 2014 má zámer odpredať pozemok v k.ú. Podvysoká nachádzajúci sa na parcele č. CKN 1658/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 227 m2, ktorej vlastníkom je obec formou osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je , že túto horeuvedenú parcelu užíva už 25 rokov p. Milan Comorek a manž. Mgr. Iveta Comorková uvedená parcela je priamo susediaca s pozemkom, ktorých vlastníkom sú uvedení manželia.

Tento pozemok určený na odpredaj je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom. Pozemok sa odpredáva vlastníkom vedľajšej parcely, ktorí majú o kúpu pozemku dlhodobý záujem.

Zverejnenie zámeru uskutočniť predaj prebytočného majetku obce bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Podvysokej dňa 21. 10. 2014 uznesením 37/2014.

Schválenie ceny predmetných parciel bude stanovené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Podvysokej, nesmie byť nižie ako minimálna cena 10,29 €/m2 určená v znaleckom posudku číslo 72/2014 zo dňa 24. 11. 2014.Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 27.12.2014
Zverejnené na web stránke obce dňa: 27.12.2014
Zvesené dňa:Kalendár:

September 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
meniny má: Olympia

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: