Elektronicka nástenka

Zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC PODVYSOKÁ
č. 26, 023 57 Podvysoká 
Zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:


Obec Podvysoká na základe žiadosti č. j. 1035/2016 zo dňa 8.12. 2016 má zámer odpredať pozemok v k.ú. Podvysoká nachádzajúci sa na parcele č. CKN 1152/9 o výmere 271 m² , ktorejvlastníkomjeobecformouosobitnéhozreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetkuobcí v zneníneskoršíchpredpisov.

Dôvodomhodnéhoosobitnéhozreteľaje, žetátohoreuvedenáparcelasanachádzavedľapozemkuareálukostola a od roku 1993 juužívaFarnosťTurzovka a terazFarnosť Podvysoká. Uvedenáparcelajepriamosusediaca s pozemkom, ktorýchvlastníkomjeFarnosť Podvysoká.

Tento pozemok určený na odpredaj je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom. Pozemok sa odpredáva vlastníkovi vedľajšej parcely, ktorý má o kúpu pozemku záujem.

Zverejnenie zámeru uskutočniť predaj prebytočného majetku obce bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Podvysokej dňa 15. 12. 2016 uznesením 34/2016.

Cena predmetnejparcelynesmiebyťnižšiaakocenaurčená v znaleckomposudkučíslo 3/2017 zo dňa 18. 1. 2017 a nižšiaakominimálnacena10 € za 1 m² zapredajpozemkuvovlastníctveobce Podvysoká.Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 6. 2. 2017
Zverejnené na web stránke obce dňa: 6. 2. 2017
Zvesené dňa:Kalendár:

Február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
meniny má: Jaromír

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: