Elektronicka nástenka

Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Podvysoká

Zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
predkladáme návrh na odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Obec Podvysoká na základe žiadosti č. j. 351/2014 zo dňa 8. 4. 2014 má zámer odpredať
pozemok v k.ú. Podvysoká nachádzajúci sa na parcelách č. CKN 1684/3 o výmere 115
m² , CKN 2399/3 o výmere 27 m², CKN 1690 o výmere 40 m², ktorých vlastníkom je
obec formou osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e, zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je , že tieto horeuvedené parcely užíva už 25 rokov
p. František Turiak a manž. Terézia Turiaková a uvedené parcely sú priamo susediace s
pozemkom, ktorých vlastníkom sú uvedení manželia.

Tento pozemok určený na odpredaj je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným
majetkom. Pozemok sa odpredáva vlastníkom vedľajšej parcely, ktorí majú o kúpu pozemku
dlhodobý záujem.

Zverejnenie zámeru uskutočniť predaj prebytočného majetku obce bolo schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Podvysokej dňa 29. 4. 2014 uznesením 16/2014.
Schválenie ceny predmetných parciel bude stanovené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva

v Podvysokej dňa 24. 6. 2014, nesmie byť nižie ako minimálna cena 8,61 €/m2 určená v
znaleckom posudku číslo 31/2014 zo dňa 29. 5. 2014


Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 2. 6. 2014
Zverejnené na web stránke obce dňa: 2. 6. 2014

Kalendár:

Február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
meniny má: Jaromír

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: