Žiadosti

Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2020
Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2020
doc Žiadosť
pdf Žiadosť
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
doc Ohlásenie drobnej stavby
pdf Ohlásenie drobnej stavby
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
doc Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
pdf Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby v súlade s § 88 ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 24 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
doc Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby
pdf Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 11 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
doc Ziadost_o_povolenie_zmeny_ stavby_pred_jej_dokoncenim
pdf Ziadost_o_povolenie_zmeny_ stavby_pred_jej_dokoncenim
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní v súlade s § 35 a § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
doc Ziadost_o_stavebne_povolenie_spojene_s_uzemnym_rozhodnutim
pdf Ziadost_o_stavebne_povolenie_spojene_s_uzemnym_rozhodnutim
Povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby (k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby) malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
pdf Ziadost_o_povolenie_MZZO
doc Ziadost_o_udelenie_suhlasu_k_uzivaniu_MZZO
pdf Ziadost_o_zriadenie_vodnej_stavby
doc Ziadost_o_povolenie_MZZO
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (studne, pre osobnú potrebu a potreby jednotlivých domácnosti
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (studne, pre osobnú potrebu a potreby jednotlivých domácnosti) (§21 ods. 1 písm. b) bod.1 a § 26 ods. 1 a zák. č. 364/2004 Z. z. zákona o vodách a o zmene a zákona o SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.)
pdf Postup_povolovanie_vodnych_stavieb
doc Ziadost_o_zriadenie_vodnej_stavby
pdf Ziadost_o_zriadenie_vodnej_stavby
doc Ziadost_o_kolaudaciu_studne
pdf Ziadost_o_kolaudaciu_studne
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
doc Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac
pdf Ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac
Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad
Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2019
doc Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2019
pdf Žiadosť o zníženie / odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2019
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – rozkopávka
doc Žiadosť o povolenie
pdf Žiadosť o povolenie
Žiadosť
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
pdf Žiadosť
doc Žiadosť
Sociálna služba
Čo treba k posúdeniu na sociálnu službu : vypísaná žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, lekárky nález, vyhlásenie o majetkových pomeroch, potvrdenie o príjme / dôchodku
doc Žiadosť o posúdenie
pdf Žiadosť o posúdenie
doc Lekársky nález
pdf Lekársky nález
doc Vyhlásenie o majetku
pdf Vyhlásenie o majetku
Výrub drevín
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhl. MŽP SR č.24/2003 Z.z.
pdf Výrub drevín - Informácie
doc Výrub drevín - Oznámenie
pdf Výrub drevín - Oznámenie
doc Ziadost_o_vyrub_drevin
pdf Ziadost_o_vyrub_drevin
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
doc Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z. stavby
doc Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
doc Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
Žiadosť o stavebné povolenie.
doc Stavebné povolenie
doc Prílohy k stavebnemu povoleniu
Splnomocnenie
doc Splnomocnenie
Trvalý pobyt
doc Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (FO).
doc Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Čestné prehlásenie
doc Čestné prehlásenie

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Albert

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: