Aktuality

Pozvánka na OZ 12.2.2020

Obecný úrad Podvysoká, 023 57 Podvysoká 26

                                                         

P O Z V Á N K A


   

V zmysle s §13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa 12. 02. 2020 (streda) o  15.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

   Navrhovaný program zasadnutia:

1.    Otvorenie

2.    Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.    Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2019

4.    Správa o činnosti od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva

5.    Schválenie Kúpnej zmluvy č. Z20201226_Z s víťazným uchádzačom na technické vybavenie na predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

6.    Optimalizácia prevádzky verejného osvetlenia v obci Podvysoká

7.    Revitalizácia budovy skladových priestorov v areáli Materskej školy Podvysoká

8.    Schválenie času zápisu detí do Materskej školy Podvysoká pre školský rok 2020 – 2021 a kritérií prijímania detí do Materskej školy Podvysoká pre školský rok 2020 – 2021

9.    Inventarizácia majetku obce, PVS, ZŠ a MŠ Podvysoká zo rok 2019 a vyradenie majetku obce k 12.02.2020

10.  Úprava rozpočtov obce, PVS

11.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podvysoká za rok 2019

12.  Rôzne

13.  Návrh na uznesenie

14.  Záver

                                                                                     

Kalendár:

Marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Vieroslava

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: