Aktuality

Výzva na predloženie cenovej ponuky na projekt: "Tešíme sa z pohybu" zverejnená dňa 21.01.2020 o 10:00 hod.


Názov zákazky: Kovová hracia zostava pre projekt "Tešíme sa z pohybu"
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie   anonymná
Kontaktná osoba Mária Pureková, +421 *** ******
Predpokladaná hodnota: 14742,02 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Realizácia do 30. júna 2019
Lehota na predkladanie ponúk: do 28.1.2020 12:00

Opis
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk
Opis zákazky "Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019“

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na kúpa kovovej hracej zostavy, vrátane dopravy, montáže, osadenia, vystavenia certifikátu pre obec Podvysoká.

Parametre, ktoré sú uvedené v opise položky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce. Tel. kontakt +421 907 818 945.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 14742,02 EUR.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Uchádzač je povinný v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložiť ako prílohu aj nasledovné dokumenty:

1. cenovú ponuku s parametrami uvedenej položky (technický list a certifikát k dodávaným tovarom preukazujúci splnenie požadovaných parametrov uvedené v priložených súboroch).
2. kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra
3. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor dostupný v prílohe).

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s touto výzvou (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s touto výzvou, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.

Minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti:
- STN EN 1176 a STN EN 1177
- skrutky zapustené alebo chránené plastovými klobúčikmi
- všetky kovové detaily musia byť bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými zvarmi
- ochranné zóny jednotlivých prvkov dodržané podľa normy

Požiadavky na stavebné práce a ostatné služby súvisiace s dodaním tovaru
- vykopanie základových pätiek a príprava bezpečnostnej zóny podľa pokynov výrobcu v súlade s STN EN 1177
- doprava jednotlivých prvkov na miesto montáže, montáž prvkov na mieste realizácie
- zabezpečenie bezpečnostného povrchu v súlade s STN EN 1177

Predmet zákazky bude financovaný čiastočne z iných zdrojov (Úrad vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019).

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

CPV: Hlavný slovník: 37535200-9

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.03.2020.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Kovová hracia zostava 1,000 kus
Minimálne požadované parametre:
Súčasťou zostavy je:
• hracia veža so strechou x 2
• hracia veža bez strechy x 5
• šmýkačka x 2
• nástupný rebrík x 2
• balkónik
• hracie pole Piškôrky
• spojovací tunel z HDPE plastu
• hra pre deti
• spojovací lanový most - klasický
• spojovací lanový most - kladina
Materiál:
• šmýkačka z nerezovej ocele (boky HDPE plast)
• nosná konštrukcia z pozinkovanej ocele, povrchová úprava striekaná vypaľovaná farba
• plastové časti z veľmi pevných a odolných HDPE plastov
• laná s oceľovým jadrom
Rozmery:
• min. 4,9x6,9m
Kritická výška pádu:
• max. 1 m
Vrátane:
• doprava, montáž, osadenie, vystavenie certifikátu

Parametre, ktoré sú uvedené v opise sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami


Prílohy ku zákazke: 


Kalendár:

Marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Vieroslava

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: