Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad PodvysokáV Podvysokej, dňa 26. 11. 2018

P O Z V Á N K A

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa
10. 12. 2018, t. j. pondelok o 15.00 hod. v miestnosti obecného úradu

Program zasadania:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
- Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
- Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
- Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
- Vystúpenie novozvoleného starostu
4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
5. Voľba návrhovej komisie
6. Určenie platu starostu obce
7. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
8. Určenie platu zástupcu starostu obce
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Zriadenie komisii, návrh na predsedov
11. Schválenie inventarizačných komisií
12. Návrh na sobášiacich
13. Prerokovanie a schválenie návrhov VZN obce
14. Úprava rozpočtu obce, PVS
15. Prejednanie viacročného rozpočtu na roky 2019-2021 obce, PVS, ZŠ, ŠJ a ŠK
16. Rôzne – prerokovanie žiadosti občanov a organizácií
17. Záver

Žiadam poslancov OZ o dochvíľnosť, ktorá je bezpodmienečne povinná a nutná.


Milan Matlák starosta obce

Kalendár:

December 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
meniny má: Otília

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: