Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

zadávanie zákazky podľa § 117 zák.č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov: Obec Podvysoká IČO: 00314196
Sídlo: Podvysoká č. 26, 023 57 Podvysoká
Kontaktná osoba: Milan Matlák, starosta
Telefón: +421 907 818 945
Elektronická pošta: podvysoka@ocu.sk
Webové sídlo: http://www.podvysoka.ocu.sk/ Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL) : http:// www.podvysoka.ocu.sk/

2. Názov predmetu zákazky
Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v Podvysokej

3. Hlavný kód CPV 45236110-4

4. Druh zákazky
Stavebné práce

5. Opis predmetu
Predmetom realizovanej zákazky je výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi v obci Podvysokej podľa podmienok stanovených v projektovej dokumentácií.
Projektová dokumentácia obsahuje sprievodnú správu, súhrnu technickú správu, stavebno-
architektúrne riešenie - SO-01 – Multifunkčné ihrisko, situácia , pôdorysy ihriska, detail „A“ a výkaz výmer SO-02, osvetlenie ihriska, situácie, rozvádzač RO, priečny rez základ stožiarov, Technická správa a protokol o určení vonkajších vplyvov a výkaz výmer.
Ide o komplexnú dodávku certifikovaného umelého trávnika, vrátane čiarovania – vlákno PE, monofilamentné, výška vlákna minimálne 15 mm, minimálna hustota vpichov 22000/m2, minimálna hmotnosť trávnika 2150 g /m2, Dtex :min. 6600, výplň – kremičitý piesok sušený – min. 18 kg/m2.
Mantinelový systém: konštrukcia z nosných jaklov, úprava žiarovým zinkovaním. Mantinely sú z vysoko odolného polypropylénu hr. 10 mm bielej farby s UV stabilizátorom. V strede ihriska po stranách budú osadené stĺpiky pre uchytenie siete na nohejbal alebo volejbal. Osadenie stĺpikov a ochranných sieti do výšky 3m za bránkami po celej šírke zadných mantinelov. Osvetlenie pozostáva zo štyroch stĺpov s osadením reflektorov LED 210.
Športové vybavenie pozostáva - futbalové bránky 2 ks 3x2 m, 2ks florbalové bránky 1,15x1,6 m, 1 ks sieť na nohejbal a 1 ks sieť na volejbal.
Podrobný rozsah vrátanie technických podmienok a parametrov diela je uvedený v projektovej dokumentácií.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 63 253 EUR bez DPH

7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

8. Dĺžka trvania zákazky Do 31.03.2019.

9. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:
1. "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
2. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač toto oprávnenie potvrdí jednou z nasledovných možností:
- kópiou dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra),
- prehlásením, že je uchádzač vedený v Zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie
3. Referenčný list o zrealizovaných zákazkách s podobným predmetom plnenia ako je ten, ktorý sa obstaráva v hodnote plnenia najmenej 63253,- EUR bez DPH za posledných 60 mesiacov. Minimálne náležitosti referenčného listu:
- Názov objednávateľa
- Názov zákazky
- Cena za dielo
- Dátum ukončenia stavebných prác
- Kontaktná osoba objednávateľa (tel. číslo)
Uchádzač, ktorého referencie sa nachádzajú v informačnom systéme Evidencií vedenom Úradom pre verejné obstarávanie dokladuje splnenie podmienky účasti konkrétnym odkazom na stránku
4. Návrh na plnenie kritérií (vzor dostupný v prílohe).
5. Technické listy (resp. prehlásenia o zhode) s uvedenými parametrami ku nasledovným prvkom: - Umelá tráva
- Mantinelový systém


9.1 Obchodné podmienky
Uchádzač, ktorý predloží cenovú ponuku, ktorá nebude spĺňať náležitosti resp. parametre zadané vo výzve na predkladanie ponúk bude z hodnotiaceho procesu vylúčený. Verejný obstarávateľ odporúča dôkladne si prečítať parametre jednotlivých prvkov.


10. Obsah ponuky
10.1. Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno – priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača, IČO, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktné telefónne číslo a e-mail).
10.2. Doklady a dokumenty v zmysle bodu 9

11. Použitie elektronickej aukcie: Nie

12. Lehota na predkladanie ponúk: Do 25.10.2018 čas: 11.00 hod.

13. Termín a miesto otvárania ponúk
Otváranie ponúk prebehne elektronicky po ukončení lehoty na predkladanie cenových ponúk.

14. Spôsob predkladania ponúk
Cenové ponuky sa predkladajú elektronicky v systéme TENDERnet na základe výzvy zverejnenej na stránke obce (viď bod 1.).

15. Otváranie ponúk
Neverejné, z dôvodu že otváranie ponúk prebehne elektronicky.

14. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané je:
31.12.2018

V Podvysokej dňa 5.10.2018

Kalendár:

Január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Dalibor

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: