Aktuality

Územný plán

O B E C P O D V Y S O K Á
Obecný úrad Podvysoká, 023 57 Podvysoká č. 26
Občanom, fyzickým a právnickým osobám...


 V Podvysokej, dňa 18.12.2017


Vec: Podvysoká, návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Podvysoká, oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o podanie pripomienok

Obec Podvysoká v zmysle zák.č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhl.č. 55/2001 Z. z. obstaráva územný plán obce.
V tejto súvislosti podľa § 20, ods.(3) zák.č. 50/1976 Zb. v platnom znení oznamuje začatie prerokovania návrhu zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Podvysoká a predkladá ho na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli obce ako i na webovej stránke obce: www. podvysoka.ocu.sk a na uplatnenie pripomienok.
Návrh zadania obsahuje návrh cieľov a požiadaviek, ktoré treba riešiť v územnom pláne obce Podvysoká, ako i požiadavky na formu, rozsah a obsah územného plánu obce.
Verejnosť t.j. fyzické a právnické osoby (občania, spoločenské organizácie, podnikateľské subjekty...) sú oprávnené podať pripomienky k návrhu zadaniu v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, a to na Obecný úrad Podvysoká.

Na pripomienky uplatnené po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať.

Vybavuje: Ing.arch. Vladimír Barčiak
odborne spôsobilá osoba – reg.č.263,
č.t.: 0903 554 837, email: barciak.ing.arch@gmail.com

telefón: fax: email: internet: IČO:
041/4346223 041/4346665, obecnxdr@mail.t-com.sk, www.podvysoka.ocu.sk, 314196

Kalendár:

August 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Lýdia

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: