Aktuality

Organizačný poriadok Obecného úradu Podvysoká

Starosta obce Podvysoká podľa § 13, ods. 4, písm. d) zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 1.7.2011 vydáva tento organizačný poriadok Obecného úradu Podvysoká. 


                                         Organizačný poriadok Obecného úradu Podvysoká

Čl. I.
Starosta obce Podvysoká podľa § 13, ods. 4, písm. d) zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 1.7.2011 vydáva tento
Organizačný poriadok Obecného úradu Podvysoká.

Čl. II.
Právne postavenie úradu
Obecný úrad v Podvysokej je organizačnou zložkou Obce Podvysoká bez právnej subjektivity. Jeho sídlo je Podvysoká č. 26.

Čl. III.
Predmet činnosti úradu
1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2) Obecný úrad najmä
a) Zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomnosti obce,
b) Zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
c) Vypracúva písomne vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) Vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

3) Prácu obecného úradu riadi starosta obce.
Čl. IV.
Organy obce
1) Volenými orgánmi obce sú
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta
c) komisie obecného zastupiteľstva
d) hlavný kontrolór obce

2) Ďalším orgánom obce je zástupca starostu.Čl. V.
Počet pracovníkov
Počet pracovníkov je stanovený v počte potrebnom zabezpečenia prevádzky obecného úradu. Zvyšovanie počtu pracovníkov je závisle od zvyšovania úloh najmä prenosu kompetencií zo štátu na obec. K znižovaniu počtu pracovníkov dôjde, keď sa stane zamestnanec úradu nadbytočný z dôvodu zvýšiť efektívnosť práce alebo z dôvodu iných organizačných zmien. V prípade dlhodobej neprítomnosti zamestnanca v práci viac ako 10 pracovných dní môže tento výpadok zamestnanca v práci zamestnávateľ nahradiť zamestnancom na zastupovanie pracovným pomerom založením dohodou o pracovnej činnosti alebo pracovná zmluva na dobu určitú.

Čl. VI.
Náplň práce a výška úväzkov zamestnancov úradu
ORGANIZAČNÝ ÚTVAR OBECNÉHO ÚRADU: 
 
Por.č. Zamestnanec Úsek činnosti
1. Mária Pureková Úsek rozpočtu
Úsek školstva
Úväzok 100% Úsek účtovníctva
Úsek správy majetku
Úsek prijatých a udelených dotácií
Plnenie zriaďovateľskej funkcie vo vzťahu k organizáciám
v zriaďovateľskej pôsobnosti v obci Podvysoká
Administratívne práce
Úsek administratívy obecných orgánov
Úsek osvedčovania podpisov a listín
Úsek volieb, referenda, sčítania obyvateľstva
Úsek slobodného prístupu k informáciám
Ostatná agenda podľa pokynov starostu obce a poslancov OZ
Úsek opatrovateľskej služby
Osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi 

2. Mgr. Miroslava Perďochová Úsek opatrovateľskej služby
Sociálna posudková činnosť pre účely posudzovania
Úväzok 40% odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu
Osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi
Vedenie agendy dotácií na stravu a školské potreby
Ostatná agenda podľa pokynov starostu obce a poslancov OZ
Administratívne práce a registratúrne práce
Úsek administratívy obecných orgánov
Úsek slobodného prístupu k informáciám
Úsek osvedčovania podpisov a listín
Úsek volieb, referenda, sčítania obyvateľstva
Úsek civilnej ochrany

3. Bc. Helena Matláková Úsek evidencie obyvateľstva
Úsek dane z nehnuteľnosti
Úväzok 100% Úsek evidencie a dane za psa
Úsek nakladania s KO a DSO
Úsek osvedčovania podpisov a listín
Úsek volieb, referenda, sčítania obyvateľstva
Úsek slobodného prístupu k informáciám
Úsek evidencie VZN
Úsek ochrany osobných údajov
Ostatná agenda podľa pokynov starostu obce a poslancov OZ
Úsek správy cintorína a domu smútku
Administratívne práce
Úsek administratívy stavebného úseku 

4. Ing. Vladimír Kubinec Úsek preneseného výkonu štátnej správy
na úseku stavebného poriadku
Úväzok 18,54% Úsek preneseného výkonu štátnej správy
na úseku životného prostredia
(ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy
ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia)
Úsek preneseného výkonu štátnej správy
na úseku špeciálneho stavebného úradu
pre miestne komunikácie a účelové komunikácie 

5. Helena Machovčáková Úsek hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné,
administratívne a organizačné veci súvisiace
Úväzok 13,80% s plnením úloh hlavného kontrolóra 

6. Tomáš Činčala Úsek infokanálu a webovej stránky
Dohoda o pracovnej činnosti Úsek prevádzky verejného internetu
Úsek povinného zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok 

7. Emília Halajová Upratovanie priestorov obecného úradu
Dohoda o pracovnej činnosti


Čl. VII.
Materská škola
Materská škola bez právnej subjektivity podrobnosti organizácií a činnosti materskej školy upravuje osobitný predpis.
por.č. Zamestnanec Úsek činnosti 

1. Eva Janíková Výchovno-vzdelávacia činnosť
vykonávaná pedagogickým zamestnancom,
Úväzok 100% ktorým je riaditeľka materskej školy, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nariadenia 

2. Anna Kopičiarová Výchovno-vzdelávacia činnosť
vykonávaná pedagogickým zamestnancom,
Úväzok 100% ktorým je učiteľka materskej školy, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nariadenia 

3. Daniela Vráblová Výchovno-vzdelávacia činnosť
vykonávaná pedagogickým zamestnancom,
Úväzok 100% ktorým je učiteľka materskej školy, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nariadenia 

4. Zuzana Balážová Výchovno-vzdelávacia činnosť
vykonávaná pedagogickým zamestnancom,
Úväzok 100% ktorým je učiteľka materskej školy, zaradený do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nariadenia 

5. Helena Veničáková Školníčka materskej školy.
Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nariadenia
Úväzok 100%

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenie
1) Zamestnanci sa oboznámia s týmto organizačným poriadkom aj s prípadnými zmenami a doplnkami, o čom sa vedie písomný záznam. Pracovníci obecného úradu sú povinný ho dodržiavať.
2) Organizačný poriadok je k dispozícií zamestnancom obce, ktorý je uložený na obecnom úrade.
3) Starosta je oprávnený, v prípade potreby na základe organizačných zmien vydávať doplnky organizačného poriadku.


Vydal: starosta obce dňa 27.06.2011, Milan Matlák - starosta obce
Účinnosť: od 01.07.2011


 

 Kalendár:

Február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
meniny má: Alexander

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: