Aktuality

Pozvánka

Obecný úrad Podvysoká, 023 57 Podvysoká 26

                                         
           

P O Z V Á N K A

 

 V zmysle s §13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa11. 12. 2019 (streda) o  15.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

Navrhovaný program zasadnutia:

1.    Otvorenie

2.    Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.    Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.10.2019 a 25.11.2019

4.    Správa o činnosti od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva

5.    Plán práce obecného zastupiteľstva Podvysoká v roku 2020

6.    Návrh VZN obce Podvysoká o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Podvysoká

7.    Návrh VZN obce Podvysokáo miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8.    Návrh VZN obce Podvysoká o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Podvysoká

9.    Návrh VZN obce Podvysoká o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Podvysoká

10.  Úprava rozpočtov obce, PVS a ZŠ

11.  Prejednanie viacročného rozpočtu na roky 2020-2022  obce, PVS, ZŠ, ŠJ a ŠK, stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu

12.  Plán kontrolnej činnosti hlavnéhokontrolóra obce Podvysoká na I. polrok 2020

13.  Rôzne

14.  Návrh na uznesenie

15.  Záver

           

Kalendár:

Marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Vieroslava

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: