Aktuality

Pozvánka

P O Z V Á N K A


 V zmysle s §13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa30. 10. 2019 (streda) o  15.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

Navrhovaný program zasadnutia:

1.       Otvorenie

2.       Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.       Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 04.09.2019

4.       Správa o činnosti od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva

5.       Návrh VZN obce Podvysoká o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Podvysoká

6.       Návrh VZN obce Podvysoká, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok kolumbária v obci Podvysoká

7.       Schválenie zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

8.       Schválenie zmluvy s víťazným uchádzačom – „Výstavba striedačiek, chodníka a záhradného mobiliára k jestvujúcemu multifunkčnému ihrisku“.

9.       Schválenie víťaznej ponuky na bezpečnostný a redukčný orez stromov druhu breza previsnutá v súlade s arboristickym štandardom v areáli ZŠ Podvysoká a MŠ Podvysoká

10.   Úprava rozpočtov obce, PVS a ZŠ

11.   Návrh na vyradenie majetku obce, ZŠ

12.   Rôzne

13.   Návrh na uznesenie

14.   Záver

                                                                        JUDr. Ján Opial                                                                                       starosta obce

Kalendár:

Marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Vieroslava

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: