Aktuality

Pozvánka

          

P O Z V Á N K A

 


 

V zmysle s §13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa 04. 09. 2019 (streda) o  15.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

 Navrhovaný program zasadnutia:

1.  Otvorenie

2.  Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.  Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2019

4. Správa o činnosti od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva

5.  Návrh „Zmluvy o zbere a zhodnotení odpadu“ so spoločnosťou TextilEcoa.s., organizačná zložka, Panenská 24, 811 03  Bratislava

6.  Návrh dodatku č. 2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podvysoká

7. Návrh „Zmluvy o kúpe číslo: 20190819“ so spoločnosťou IMPA Žilina, s.r.o., Panónska cesta 23, 85104 Bratislava, prevádzka: Pri rieke 795/3, 010 04 Žilina

8. Menovanie zástupcu obce Podvysoká v oblastnej organizácii cestovného ruchu „Organizácia cestovného ruchu Kysuce“, v anglickom jazyku „Kysuce touristboard“

9.   Úprava rozpočtov obce, PVS a ZŠ

10.  Výročná správa obce Podvysoká za rok 2018

11.  Rôzne

12.  Návrh na uznesenie

13.  Záver

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Albert

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: