Aktuality

Pozvánka

         

P O Z V Á N K A            V zmysle s §13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa26. 06. 2019 (streda) o  15.00 hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu

 Navrhovaný program zasadnutia:


1.    Otvorenie
2.    Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3.    Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.02.2019a 17.04.2019
4.    Správa o činnosti od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva
5.    „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“– návrh dodatku č.2 k zmluve o dielo
6.    Program odpadového hospodárstva obce Podvysoká na roky 2016 – 2020
7.    Návrh dodatku č. 1 k VZNo nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podvysoká
8.    Návrh VZN o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Podvysoká
9.    Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ
10.  Prevádzkový poriadok zariadenia „Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi“
11.  Návrh na členstvo obce Podvysoká v oblastnej organizácii cestovného ruchu „Organizácia cestovného ruchu Kysuce“, v anglickom jazyku „Kysuce touristboard“
12.  Návrh na vstúpenie obce Podvysoká do združenie „Združenie miest a obcí Slovenska“
13.  Úprava rozpočtov obce, PVS, ZŠ, ŠJ
14.  Nákup prídavnéhozariadenia na traktor Zetor Proxima
15.   Plán kontrolnej činnosti hlavnéhokontrolora obce Podvysoká na II. polrok 2019
16.  Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Podvysoká za rok 2018
17.  Záverečný účet obce Podvysoká za rok 2018
18.  Schválenie audítora obce
19.  Rôzne
20.  Návrh na uznesenie
21.  Záver

 

                                                                                                          

Kalendár:

Marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Vieroslava

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: