Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Obec Podvysoká

 

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Podvysoká 354

(s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2019)


 

 1.     Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)
 •  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 •  najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 •  vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa  § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z..

 

        2.    Iné kritériá a požiadavky

 •  bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b)  a § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) a § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl   a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
 • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja MŠ Podvysoká 354 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy     a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať),
 • referencie z predchádzajúcej praxe,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

 

3.     Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu),
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.               o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

 

4.     Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 • Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte:
 1. do 23. mája 2019 do 14.00 hod.
 2. na adresu zriaďovateľa: Obec Podvysoká, OÚ 26, Podvysoká, 023 57
 3. v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s  uvedením odosielateľa.
 • Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.
 • Ďalšie informácie:            Obec Podvysoká:      ( 041/4346 223, (starosta +421 907 818 945)
                                                                     
Podvysoká, 29. 04. 2019                                                                                                                                    

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Izidor

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: