Aktuality

Pozvánka

Obecný úrad Podvysoká, 023 57 Podvysoká 26


                                                          

 

P O Z V Á N K A

 

    

V zmysle s §13 ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podvysokej, ktoré sa uskutoční dňa 17. 04. 2019 (streda) o  15.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

   Navrhovaný program zasadnutia:

1.     Otvorenie

2.     Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3.     Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.02.2019 a 20.03.2019

4.     Správa o činnosti od posledného zasadnutie obecného zastupiteľstva

5.     „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“– návrh dodatku k zmluve o dielo

6.     Správa o hospodárení ZŠ Podvysoká za rok 2018

7.     Úprava rozpočtov obce, PVS

8.     Rôzne

9.     Návrh na uznesenie

10.  Záver

 

                                                                                                          

 

 

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Richard

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: