Aktuality

Výrub drevín

VÝRUB DREVÍN 


Vyruby drevin sa uplatňuju len vo výnimočnych a odovodnenych prípadoch. Ich realizacia je finálnym, a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.
Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. oktobra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dni odo dňa začatia správneho konania. Obec vydáva súhlas na výrub dreviny rastúcej mimo les (záhrada, zastavané plochy a nádvoria, trvalo trávny porast, orná pôda, ostatné plochy, vinice, chmeľnice, ovocné sady)Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:

a) na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou nad 10 m2, b) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromnych záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako zahrady),
c) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo vyške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradkarskych osadách, d) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
e) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. 

Kontaktovať obec je potrebné:

1. Ak dreviny presahuju rozmery uvedene v bode a), b), c), písomná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín je nevyhnutná. Tu sa začína správne konanie.

TLAČIVO: ŽIADOSTI O VYDANIE SÚHLASU NAVÝRUB DREVÍN Vám bude poskytnuté na Obecnom úrade. 
K žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady:
- Doklad o vlastníctve (Kopia listu vlastnictva z katastra nehnuteľností na pozemok, kde drevina rastie) - Situačný nákres (Kopia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne) - Zaplatenie správneho poplatku: Fyzické osoby 10 €
Právnicke osoby 100 €

2. Ten, kto z dôvodov uvedených v bode d) a e) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskor do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

TLAČIVO: OZNÁMENIE VÝRUBU DREVÍN si možete vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

V prípade súhlasu na výrub, obec žiadateľovi určí tzv. náhradnú výsadbu alebo finančnú náhradu do vyšky spoločenskej hodnoty dreviny.

VYSVETLENIE:

Obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
Bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.

Pri porušení vyššie uvedeného:

Občanovi, ktorý prekročí vyššie stanovené limity o výrube drevín (výrub drevín, ktoré podliehajú správnemu konaniu), uloží Orgán ochrany prírody povinnosť zaplatiť finančnú náhradu do vyšky spoločenskej hodnoty drevín (napr.: Spoločenska hodnota stromu s obvodom kmeňa 100 cm meranym vo vyške 130 cm nad zemou je u listnatých stromov 736,46 € ; u ihličnatých stromov 995.81€; u vždyzelených stromov 1991,63€.
Spoločenská hodnota dreviny vzrastá / klesá adekvátne s obvodom kmeňa a typom olistenia dreviny.
V PRÍPADE DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ A VYHRADENEJ ZELENE OBCE SA INFORMUJTE NA OBECNOM ÚRADE. 

Tlačivá a oznámenie nájdete aj na webových stránkach obce Podvysoká v časti Žiadosťi.

Kalendár:

Marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Vieroslava

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: