Aktuality

Súpisne a orientačne číslo

            Od prvého júla dostali stavitelia, majitelia a správcovia nehnuteľností nové povinnosti. Napríklad o pridelenie súpisného a orientačného čísla musí požiadať ten, kto je uvedený v kolaudačnom rozhodnutí, k žiadosti priložiť okrem iného aj takzvané zameranie adresného bodu a každý dom musí byť označený tabuľkami s číslom. Za ich nesplnenie môže obec uložiť pokutu viac ako 6 tisíc eur. Nové povinnosti súvisia s pripravovaným štátnym registrom adries. 

Dňom 1. júla 2015 nadobúda účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov. Medzi najvýznamnejšie nové povinnosti patrí: 

1.Zákon ukladá úplne novú povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.
2.Pri doterajších kolaudačných rozhodnutiach, pokiaľ nebude do 30.06.2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015.
3.Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca. 

Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi – obec uloží pokutu až do 6 638 eur.
Tlačivo žiadosti si môžu obyvatelia stiahnuť aj z web stránky www.podvysoka.ocu.sk, kde sú uvedené aj povinné prílohy. 

Nový zákon o registri adries totiž rozširuje aj povinné prílohy k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla. Žiadatelia teda musia priniesť okrem vyplnenej žiadosti aj doklad o vlastníctve k pozemku, či o inom práve k pozemku, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán zamerania stavby a po novom aj zameranie adresného bodu, ktoré bude vykonávať autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie. Ďalej uvedie údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.
Všetky tieto zmeny súvisia s novou štátnou evidenciou registra adries, ktorá bude obsahovať informácie o všetkých adresách, adresných bodoch a ich vizualizáciu na mape SR. 

Pripomeňme si aj:
Súpisné číslo sa určuje každej budove. 
Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru.
Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje tak, aby bola z ulice dobre viditeľná a nepôsobila rušivo na vzhľad budovy. 

>>>>>Žiadosť<<<<<<

Kalendár:

Marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Vieroslava

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: