Zmluvy

Darovacia zmluva
Darovacia zmluva - Milan Delinčák - BUKOV
pdf Darovacia zmluva
Zmluva č. 320 0537 DPO SR
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobroveľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
pdf Zmluva DPO SR
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Podvysoká
Zmluva o poskytnu dotácie na základe VZN o poskytnití dotácie z rozpožtu obce Podvysoká na rok 2020
pdf Zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kúpna zmluva č. 0091/2020/CE
pdf Kúpna zmluva
Zmlvua o dielo
Zmluva o dielo - Ján Furdan, striedačky
pdf Zmluva o dielo
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci medzi Obcou a Katolíckou univerzitou v Ružomberku
pdf Zmluva o spolupráci
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G299
pdf Dodatok č.4
pdf Príloha č.1
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - ŽSK
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
TextilEco a.s.
pdf Zmluva TexitEco 2019
Dohoda č. 19/19/50J/40
Dohoda o poskytnutí príspevku na podproru rozvoja miestnej a regionalnej zamestnanosti
pdf Dohoda_c_19_19_50J_40_UPVSaR.pdf
Zmluva o kúpe č. 20190819
Zmluva o kúpe č. 20190819, IMPA Žilina
pdf Zmluva IMPA
D.E.A. Audit s.r.o.
Zmluva č. 292019 o poskytovaní auditorských služieb
pdf DEA Audit
Elis Textile Care SK s.r.o.
Servisna zmluva - rohože
pdf Elis Textile Care SK
Zmluva o buducej zmluve
Zmluva o budúcej zmluve - ZŠ Podvysoká - Mesto Turzovka
pdf Zmluva - Mesto Turzovka/ ZŠ Podvysoká
Zmluva o dielo - STRENGTH s.r.o.
Zmluva o dielo - Obec Olešná, Podvysoká, Strength
pdf Zmluva o dielo
Zmluva o združení finančných prostriedkov
Zmluva o združení finančných prostriedkov s obcou Olešna - Most
pdf Zmluva
Zmluva Prima Banka 9.8.2019
Zmluva o grantovom účte 9.8.2019
pdf Zmluva_prima_banka_grantovy_ucet_9_8_2019
SOZA - Hromadna zmluva
Hromadna licenčna zmluva - SOZA 20.6.2019
pdf Hromadna licencna zmluva_SOZA_20_6_2019
Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve č.VP/04/06072/001
Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve č.VP/04/06072/001 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam
pdf Dodatok SOZA
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie na základe VZN, Slovenský rybársky zväz
pdf Zmluva o poskystnutí dotácie
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 101/2019 - Sevak a.s.
pdf Zmluva o zriadený VB
Dodatok č.2
Dodatok č.2 k zmluve o dielo 21.3.2018 - Tempro - Hasičská zbrojnica
pdf Dodatok č.2
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Sport Service, Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou a mantinelmi v obci Podvysoká
pdf Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Sport Service, Výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou a mantinelmi v obci Podvysoká
pdf Zmluva o dielo
Dodatok č.1 k Mandárnej zmluve
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 7.9.2016
pdf Dodatok č.1 k Mandárnej zmluve
Zmluva 02-2019/04
Zberné suroviny Žilina, a.s.
pdf Zmluva_OU_2_2019_04
Zmluva o dielo č. 1904006
Incom spol. s.r.o. - Obecný úrad Podvysoká
pdf Zmluva o dielo č. 1904006
Dohoda č. 19/19/50J/5
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
pdf Dohoda č. 19/19/50J/5
Dodatok č.1/2019
Dodatok č.1/2019 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 269/2018
pdf Dodatok č.1/2019
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo, vypracovanie energetického certifikátu, Materská škôlka Podvysoka
pdf Zmluva o dielo_Energeticky certifikat
Zmluva
Zmluva o poskytnutí služby 24/2018
pdf Zmluva o poskytnutí služby
Dodatok č.2
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č.2 NFP
Technický dozor
Zmluva o výkone technického dozoru
pdf Zmluva o výkone technického dozoru
Zmluva - CEZ ÚV SR: 269/2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
pdf Zmluva - šport 2018
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/G299
pdf Premet Zmluvy NFP
pdf Dodatok č.1 k Zmluve
Zmluva č. PHZ_OPK1_2018-000584-003
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
pdf Zmluva o dotácií na požiarnu zbrojnicu
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 30.5.2016
pdf Dodatok č.1
Zmluva
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
pdf Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
Zmluva
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva č. KZP-PO4-SC431-2017-19_G299
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
Opatroveteľská služba
pdf Zmluva o poskytnuti socialnych sluzieb
Zmluva o dielo č.5/2018
Stavebné úpravy jestujúceho oplotenia a vytvorenie urnovej steny
pdf Zmluva o dielo Urnovy Haj
Zmluva o dielo
Dodávka stavby: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Podvysokej
pdf Zmluva o dielo Poziarna zbrojnica
Zmluva o dielo
Dodávka stavby: Výstavba chodníkov pre chodcov v obci Podvysoká - úsek 2 a 3
pdf Zmluva o dielo - chodník usek 2 a 3
Zmluva č. 38 232
Dotácia na požiarnú ochranu a materialné vybavenie
pdf Zmluva č.38 232 DPO SR
Dodatok č.1
k zmluve o dielo zo dňa 30.5.2016 - MŠ Podvysoká
pdf Dodatok č.1_zmluva o dielo MS
Prima Banka
Zmluva o grantovom účte
pdf Prima Banka
Zmluva o nájme
SOS - Servis oecných sietí s.r.o.
pdf Zmluva o nájme
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. 121.100120/001
pdf Zmluva o dielo
Zmluva - verejné osvetlenie
Zmluva o servise verejného osvetlenia
pdf Zmluva
pdf Príloha č.1_Cenník servisu
pdf Príloha č.2_Servisný protokol
pdf Priloha č.3_Vseobecne dodacie podmienky
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 168/K/OK.2017
pdf Zmluva ŽSK
Abel plus spol. s.r.o.
Zmluva o vzájomnej spolpráci
pdf Abel plus spol. s.r.o.
Zmluva
Zmluva o poskytnutí cintorínskych služieb a prevádzke domu smutku
pdf Zmluva - cintorínske služby
Kúpna zmluva č.2/2017
Obec Podvysoká a Farnosť Podvysoká
pdf Kúpna zmluva č.2/2017
Nájom hrobového miesta
Zmluvy o prenájme hrobového miesta
pdf Hrobove miesto Čagaľová
pdf Hrobove miesto Jozeková
pdf Hrobove miesto Opial
pdf Hrobove miesto Bogáň
pdf Hrobove miesto Kubišta
pdf Hrobove miesto Smižíková
Prima Banka
Prima Banka - zverejnenie, bežný účet
pdf Prima Banka
pdf Prima Banka Zmluva o bežnom učte
Urbarch SK
Zmluva o dielo - Územný plán obce Podvysoká
pdf Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo Tempro - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ
pdf Zmluva o dielo MŠ
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo Tempro - Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry v obci Podvysoká III. etapa
pdf Zmluva o dielo
Dodatok č.2
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu
pdf Dodatok č.2 SPP
Zmluva NN
Zmluva s NN Tatry - Symptatia, d.d.s., a.s.
pdf NN Obec Podvysoka
Dohoda č.16/19/010/18
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
pdf Dohoda
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva UP
pdf Mandátna zmluva
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č.2/2016
pdf Kúpna zmluva č.2/2016
Mandátna zmluva
JUDr. Peter Strapáč, PhD s.r.o.
pdf Mandátna zmluva
Mikroregion Horne Kysuce
Zmluva - Mikroregion Kysuce
pdf Mikroregion
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č.2/2015
pdf Kúpna zmluva č.2/2015
Dohoda č.18/2015
Dohoda č.18/2015/ 54 - VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
pdf Dohoda č.18/2015
Dodatok č.2
Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku zo dňa 20.3.2012
pdf Dodatok č.2
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva MV SR - DHZ Podvysoká
pdf Darovacia zmluva DHZ
Dodatok č.2
Dodatok č.2 k zmluve č.13/2008 zo dna 2.4.2008
pdf Dodatok č.2
Zmluva o poskytnutí dotácie 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na základe VZN obce Podvysoká na rok 2015
pdf FK Slovan Podvysoka
Zmluva č.4/2015
Zmluva o poskytnutí služby č.4/2015
pdf Zmluva č.4/2015
Dodatok č.2
k poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Dodatok č.2
Dodatok č.3
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. D/13/484/486001
pdf Dodatok č.3
Kúpna zmluva č.4/2014
Predaj pozemkov
pdf Kúpna zmluva č.4/2013
Zmluva o dielo č.11/2014
Zmluva o dielo na externý projektový manažment
pdf Zmluva o dielo č.11/2014
Zmluva o dielo
O dodávke stavebných a motážných prác
pdf Zmluva o dielo - Siemens
Zmluva o poskytnuti dotacie 2014
Zmluva o poskytnuti dotacie - FK SLovan 2014
pdf Dotacia FK SLovan 2014
Zmluva o nakupe obedov
Zmluva o nakupe obedvov pre OCU a dodatok č.1
pdf Zmluva o nakupe obedov pre OCU
Mandatorna zmluva
Mandatorna zmluva - Euro Dotacie
pdf Mandatorna zmluva Euro Dotacie
pdf Dodatok č.1 k mandatornej zmluve
Dodatok č.1
Dodatok č.1 ku zmluve o poskytnutí služieb 5/2013
pdf Dodatok č.1 ku zmluve o poskytnutí služieb 5/2013
Dodatok č.2
Dodatok č.2 k dohode č.6/50j/NS/2014
pdf Dodatok č.2
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Dodatok č.1
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke podperných bodov
pdf Zmluva o výpožičke podperných bodov
Dodatok č.2
Dodstok č.2 k zmluve D/13/484/486001
pdf Dodstok č.2 k zmluve D/13/484/486001
Úrazové poistenie
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestanie počas aktivačnej činnosťi formou dobrovoľníckej služby
pdf Úrazové poistenie
Hrobové miesto
Zmluva o nájme hrobového miesta
pdf Hrobové miesto
Zmluva o nájma
Zmluva o nájma nebytových priestorov - kvetinarstvo
pdf Zmluva o nájma nebytových priestorov
Kúpno - predajna zmluva
Kúpno - predajna zmluva Desta 1,5 t
pdf Kúpno - predajna zmluva Desta
Dohoda č.32
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Dohoda č.20
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
pdf Dohoda č.20 - Úrad práce
Zmluva
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
pdf Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Zmluva č.1/2014
Zmluva č.1/2014 o združení finančných prostriedkov
pdf Zmluva č.1/2014
Dodstok č.1
Dodstok č.1 k zmluve D/13/484/486001
pdf Dodstok č.1 k zmluve D/13/484/486001
Rekonštrukcia a modernizacia
Rekonštrukcia a modernizacia vereného osvetlenia obce Podvysoká
pdf Rekonštrukcia a modernizacia
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. D13484486001
pdf Zmluva o dielo č. D/13/484/486001
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - objekt 09
pdf Zmluva o dielo - objekt 09
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - II. etapa, stav. obj. SO 04
pdf Zmluva o dielo - II. etapa, stav. obj. SO 04
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.4/2010
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.4/2010
Kúpna zmluva č.3/2014
Predaj pozemku
pdf Kúpna zmluva č.3 2014
Kúpna zmluva č.2/2014
Predaj parcel na účel výstavby infraštruktúri
pdf Kúpna zmluva č.2/2014
Kúpna zmluva č.1/2014
Predaj pozemku
pdf Kúpna zmluva č.1/2014
Zmluva č. 31/003/14
Zmluva o termínovanom úvere
pdf Prima banka
Kúpna zmluva č. 154/2013 SM
Agra s.r.o., kúpa traktora
pdf AGRA s.r.o.
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č.3/2013
pdf Zmluva o dielo č.3 2013
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č.1/2013
pdf Kupna zmluva č.1/2013
Auditorske služby
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Audítorské služby
Kúpna zmluva č.2/2012
zastavané plochy a nádvoria
pdf Zmluva
Zmluvy o nájme hrobového miesta 10/2013
podľa zákona 21 č. 131/2010 Z.z. o pohrebnictve
pdf Anna Kajankova 404
pdf Emilia Nekorancova 164
pdf Ladislav Zicho 305
pdf Frantisek Belko 48
pdf Ladislav Zajac 237
pdf Maria Kolesarova 365
Zmluva o dielo č.5 2013
pdf Zmluva o dielo č.5 2013
Zmluva o dielo
Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia
pdf Zmluva o dielo č.1 2013
pdf Zmluva o dielo č.2 2013
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry
pdf Zmluva o dielo
Verejné obstarávanie
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Podvysoká. Zverejnené 28.2.2013
pdf Verejné obstarávanie
Nájomné zmluvy
Nájomné zmluvy na byt v Podvysokej
pdf Nájomná zmluva Korduliak
FK Podvysoká
Zmluva o poskytnutí dotácie na základe VZN - FK Podvysoká
pdf FK Podvysoká
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia obce Podvysoká“ Zverejnené 22.1.2013
pdf Verejne obstarávanie
Zmluva o dielo č. D/10/321/486001
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Podvysoká“ Zverejnené 22.1.2013
pdf Verejne obstarávanie
Zmluva o výkone činností vo verejnom obstarávaní
Zmluva o výkone činností vo verejnom obstarávaní na výber dodávateľa na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Podvysoká“ Zverejnené 22.1.2013
pdf Verejne obstarávanie
Zimna údržba 2013
Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby miestných komunikácii v Obci Podvysoká. Zverejnené 2.1.2013
pdf Zimna údržba 4/2013
pdf Zimna údržba 2/2013
pdf Zimna údržba 3/2013
pdf Zimna údržba 1/2013
Kúpna zmluva č. 2/2012
Predmetom kúpnej zmluvy je hmotný majetok – pozemok - parcela č. 1160/3 v k.ú.. Zverejnené 10.12.2012
doc Kúpna zmluva
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia obce Podvysoká“
pdf Verejné osvetlenie
Zmluvy o nájme hrobového miesta
podľa zákona 21 č. 131/2010 Z.z. o pohrebnictve
pdf Anna Andryskova 236
pdf Anna Blazickova 111
pdf Anna Kajankova 80
pdf Anna Kicurova 227
pdf Anna Venicakova 60
PDF Bozena Hluskova 23
PDF Daniel Grecmal 140
PDF Emilia Bytcankova 198
PDF Emilia Halajova 36
PDF Frantisek Bytcanek 54
PDF Frantisek Cincala 20
PDF Frantisek Kajanek 138
PDF Irena Janoscova 47
PDF Iveta Kudacova 135
PDF Jan Kubizna 64
PDF Jan Stano 191
PDF Jozef Sliz 149
PDF Ladislav Jaros 22
PDF Ladislav Kontrik 128
PDF Ladislav Sevcik 100
PDF Maria Hruskova 133
PDF Maria Jenojankova 231
PDF Maria Opialova 229
PDF Maria Vrablova 7
PDF Marta Baricakova 157
PDF Ondrej Sinal 199
PDF Pavol Cincala 208
PDF Pavol Nekoranec 141
PDF Pavol Sloviak 226
PDF Peter Kopiciar 197
PDF Peter Lukac 195
PDF Stefan Komanek 180
PDF Stefan Tkacik 163
PDF Stefania Vlasakova 14
PDF Terezia Hnidkova 167
PDF Terezia Mikolajova 72
PDF Tomas Grecmal 46
PDF Veronika Gavlasova 209
PDF Vinca Nekorancova 241
PDF Zuzana Hnidkova 82
Predaj kanalizácie
Kúpna zmluva č.199/2012 - predaj kanalizácie
pdf Zmluva kanalizácia str.1
pdf Zmluva kanalizácia str.2
pdf Zmluva kanalizácia str.3
pdf Zmluva kanalizácia str.4
pdf Zmluva kanalizácia str.5
pdf Zmluva kanalizácia str.6
pdf Faktúra
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Albert

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: