Útvary obce

Sekretáriat, sociálne odelenie, podnik výroby a služieb Podvysoká 

                Mgr. Mirka Perďochová 

sekretáriat, podateľňa, sociálna agenda
Podnik výroby a služieb, p.o., Podvysoká
tel.: 041/4346223

Pracovná náplň:

Podnik výroby a služieb:
- komlexné zabezpečovanie účtovných agiend
- samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce
- samostatná odborná účtovnícka práca v mzdovej a finančnej učtárni
- samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej a mzdovej oblast
- odborná účtovnícka práca v útvare evidencie zásob a majetku
- pokladničná práca (vedenie, vyhotovovanie dokladov a výplaty v hotovosti)
- organizovanie a zabezpečovanie prác, tovarov a služieb
- organizovanie a zabezpečovanie administratívnej adendy vedúceho zamestnanca
- organizovanie a koordinovanie prác vedúceho zamesnanca
- organizačné zabezpečovanie školiacich akcií
- zabezpečovanie agendy spojené so správou budovy
- organizovanie a zabezpečovanie agendy vedúceho zamestnaca

Obecný úrad:

- pokladničná práca (vedenie pokladničnej knihy, vystavoanie dokladov vrátane výplaty v hotovosti)
- vybavovanie korenšpondencie, príjimanie a zhromaždovanie podkladov, rutinná práca v podateľni
- zabezpečovanie odbornej agendy spojenej s prístupňovaním informácií
- komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry a registratúrneho strediska,, vrátane
vydávania osvedčení z registratúrnych záznamov
- metodická kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku spávy registratúy u zamestnávateľa
- knihovnická práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií,
práca s čitateľom, výpžičná služba a s ňou spojené agendy
- osvedčovanie listín a podpisov na listinách
- sociálna činnosť, poskytovanie siálnoporadenských služiev v rámci obce
- príprava podkladov na rozhodovanie o poskytnutí sociálnej služby
- samostané zabezpečovanie odbornej činnosti na úseku civinej ochrany obyvateľstva, vedenie skladu
- tvorba protipožiarných opatrení na úrovni obce


 Personálne oddelenie, sprava obecného majetku a financií

                   Mária Pureková 
                                          
účtovníčka 
tel./fax.:041 4346 223  
        
Pracovná náplň: 
          
- samostatne vykonáva účtovnú a mzdovú agendu v zmysle všeobecne záväzných predpisov a iných platných 
   usmernení
- komplexne zabezpečuje spracovávanie účtovníctva na počítači vrátane vyhotovovania celej príslušnej  
   korešpondencie
- spolupracuje s úradom práce v rámci zamestnávania pracovníkov VPP a absolventskej praxe
- zakladá účtovné doklady, bankové výpisy a zapisuje účtovné prípady
- predkladá doklady k zostaveniu návrhu rozpočtu a programového rozpočtu obce a organizácii zriadených obcou
- predkladá úpravy rozpočtu a programového rozpočtu a komentár k úpravám
- vedie agendu sociálneho fondu
- vyhotovuje objednávky a faktúry
- zodpovedá za inventarizáciu obecného majetku
- zostavuje štatistické výkazy
- zostavuje štvrťročné účtovné závierky a ročnú účtovnú a konsolidačnú závierku obce
- vyhotovuje ročnú správu k čerpaniu rozpočtu
- kontroluje účtovné závierky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
- eviduje dotácie a predkladá ich zúčtovanie
- rozpisuje dotácie a prostriedky zo štátneho rozpočtu organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti
- zúčtováva finančné prostriedky na voľby
- zakladá účtovné doklady a vedie ich evidenciu v archíve obecného úradu
- komplexne zabezpečuje spracovávanie celej príslušnej korešpondencie pre ZŠ a MŠ Podvysoká za obec
- vedie evidenciu pracovníkov, ktorú priebežne dopĺňa o zmeny
- zodpovedá za včasnú výplatu a vyplácanie miezd
- kontroluje správnosť výplatných lístkov z hľadiska mzdových náležitostí, likvidácie preddavkov a zrážok z miezd
- zodpovedá za evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia zamestnancov
- zabezpečuje agendu súvisiacu so zdravotným a sociálnym poistením
- zabezpečuje odvody zamestnancov
- vyhotovuje potvrdenia zamestnancom pre sociálne a iné účely
- vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmov
- zostavuje štatistické výkazy
- overovanie podpisov a odpisov listín
- ostatné úlohy podľa pokynov nadriadeného zamestnanca 

 

 


Správne oddelenie, správa dani a poplatkov, stavebná časť

                   Marika Prachniarová

Samostatný referent
Tel.: 041/4346223

Pracovná náplň:

- správa dane z nehnuteľnosti a dane za psa
- evidencia chovateľov psov a evidencia očkovaných psov, evidenčné známky
- evidencia obyvateľstva
- odpadové hospodárstvo - poplatky TKO, vydávanie žetónov
- evidencia odberateľov vody z obecného vodovodu – poplatky za vodu
- stavebná správa: záväzné stanoviská k prístavbe, nadstavbe, k rekonštrukcií, návrhy na stavebné povolanie,
kolaudačné rozhodnutia, žiadosti o vyňatie z PPF, žiadosti o odstránenie stavby, zmeny užívania stavby
- ohlásenie vodovodnej, kanalizačnej prípojky, drobné stavby s výmerou do 25 m2 a nad 25 m2, garáže
- rozhodnutia o pridelení, zrušení čísla súpisného
- žiadosti na výrub stromov rastúcich mimo lesa
- hlásenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
- evidencia hrobových miest, cintorínske poplatky, Zmluvy o nájme hrobového miesta
- osvedčovanie podpisov a fotokópií
- vyjadrenia pre Notársky úrad /pri pozemkoch/
- ochrana osobných údajov
- zmluvy a poplatky za používanie miestnych komunikácií pri zvláštnom užívaní MK
- správne konanie
- priestupky
- hlásenie o čase predaja, Rozhodnutia k času predaja
- rybárske lístky
- rôzne potvrdenia
- obecný rozhlas


 Kontrlórka obce: Helena Machovčáková

Kalendár:

Apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Izidor

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: